ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาการมอบหมายงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ พร้อมทั้งแนะนำตัวข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ