จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๑๔.๐๗ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวภิญญาพัชญ์ ทนุกิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ