วีดิทัศน์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านนาป่าน

วีดิทัศน์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านนาป่าน

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์