ประชุมหารือการยกระดับ และประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายสมชาย เกตะมะท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประธานในที่ประชุม , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับ และประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และร่วมหารือแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ๕ อำเภอสายเหนือ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ