ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการในเขตเทศบาลฯ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการในเขตเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวทิพานัน แปงอุด

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ