ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. คลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการรับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

๒. เคลือบโฉนดที่ดินเท่ากับชำรุด ?

๓. โครงการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน / ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map)

๔. กระทรวงยุติธรรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน การนำกรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งใด ไปตั้งขวางพื้นที่ไว้ ไม่ให้ใครมาจอด มีความผิดตามกฎหมาย

๕. PM ๒.๕ กับผลกระทบทางผิวหนัง

๖. บุหรี่ไฟฟ้า โทษพิษภัย ภัยคุกคามต่อสุขภาพ

๗. การสุมยา บรรเทาอาการที่มาพร้อมกับ ฝุ่น PM ๒.๕

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ