โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน
ป่าหัด โดยมีคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ตลอดโครงการได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม. จากนั้นมีการลงพื้นที่ติตดามและดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในชุมชน เพื่อจัดระเบียบสุขาภิบาลในครัวเรือน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ