แรงดันไฟฟ้าตก และอาจเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ ๗ อำเภอสายเหนือ

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรง
สูงอำเภอปัว ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แต่ในระหว่างการปฏิบัติงาน จะดำเนินการถ่ายเทโหลด โดยจะเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าน่าน ๑ บ้านดู่ใต้ และสถานีไฟฟ้าน่าน ๒ บ้านผาตูบ มาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบทำให้แรงดันไฟฟ้าตก และอาจเกิดไฟฟ้าดับได้ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ในเขต ๗ อำเภอสายเหนือ (อำเภอปัว , อำเภอท่าวังผา , อำเภอเชียงกลาง , อำเภอทุ่งช้าง , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอสองแคว)

ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ , ผู้ประกอบการ , ธุรกิจภาคครัวเรือน , ร้านค้าต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ข้างต้นดังกล่าว ได้รับทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแผนในการใช้ไฟฟ้าในวันเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องทำกาแฟ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า จากปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ยกเว้นแสงสว่างที่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ