การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sutainable Development Goals : SDGs)

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๒๙๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ