ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เนื้อหา : วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบล
ปัว ได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ