ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดีแก่สถานประกอบการ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดีแก่สถานประกอบการต่าง ๆ ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุข และเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ