ตรวจสอบและแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร KFC

เนื้อหา : ภาคบ่ายของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบและแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร KFC เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ