ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community)

เช้าวันนี้ (26 เมษายน 2562) เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับชุมชนบ้านขอน นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) และกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภายใต้โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านขอน ทั้งนี้ได้ร่วมกันเสนอผลงานในการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านขอน อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมกรารได้พิจารณาตัดสินในขั้นต่อไป