ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักวิชาการเงินและบัญชี , นายช่างสำรวจ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ และสัตวแพทย์)

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

๓. นายช่างสำรวจ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

๔. เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

๕. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

๖. สัตวแพทย์ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) สามารถส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ , หนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อประกอบการพิจารณาในการโอน (ย้าย) ต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๑๗

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ