ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่องโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

๓. ปภ. แนะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยง อันตราย

๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีความผิดตามกฎหมาย ใครแจ้งเบาะแสได้เงินค่าปรับด้วย

๕. รู้ทันป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์

๖. วัคซีนโควิด ๑๙ ประจำปี ฉีดอย่างไร

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ