ขอความร่วมมือส่งบุคคล หรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลหรือจิตอาสาที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๕ ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)  ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.emft.or.th หรือ http://www.facebook.com/emft.or.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๗๒๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งบุคคล หรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ