ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

เนื้อหา : ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลปัว ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

แหล่งข่าว : หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ นน ๕๑๐๐๒.๑/๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ