ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว

          เช้าวันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับชุมชนบ้านขอน นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินการตามตัวชี้วัด ด้านนโยบายและแนวทางสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนปลอดขยะตามหลัก 3 Rs ผลสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะของชุมชนบ้านขอน ด้านชุมชนจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและขยายไปยังชุมชนข้างเคียง ณ ลานหน้าวัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)