ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. จัดสรร ๕.๒๖ ล้านโดส “วัคซีนไข้หวัดใหญ่”ดูแล ๗ กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

๒. วันดินโลก (WORLD SOIL DAY) สำคัญอย่างไร

๓. ปภ.แนะลดเสี่ยงฟ้าผ่า ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง

๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๕. รู้ไหมทำไมไม่ควรสูบน้ำจากท่อโดยตรง

๖. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เห็นคนจมน้ำ แต่กลับนิ่งเฉย หรือไม่พยายามช่วย อาจเป็นความผิด

๗. ๕ วิธีขจัดความเครียด

๘. มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ