ลงพื้นที่ตามโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ในเขตบ้านป่าลาน

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ลงพื้นที่ตามโครงการรับชำระภาษี(ป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) นอกสถานที่ ในเขตบ้านป่าลาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาชำระภาษี

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ