การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนปัว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว กรมโยธาและผังเมือง จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางและจัดทำผัง การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนปัว ทั้งนี้ในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นเมืองตามแผนและนโยบายของสังคม เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว 12 เมืองต้อง ห้ามพลาด 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส และพื้นที่ 55 เมืองรอง เป็นต้น กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน