นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256620230901_030344