ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 2/2562

เช้านี้( 14 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลปัวจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว จำนวน 6 โครงการ อาทิ โครงการ อสม.บ้านนาป่านร่วมจัดการขยะในชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการเอาใจใส่และใส่ใจเพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดี โครงการ 3 เก็บ 3 โรค จากบ้านขอน บ้านไร่รวงทอง และบ้านป่าหัด และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว