โครงการจัดการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2562  เทศบาลตำบลปัว โดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการดำเนินโครงการจัดการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ วัดราชสีมา โดยมีการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ ประชาชนและนักเรียน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ คณะศึกษาดูงาน และประชาชนทั่วไปได้