พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางพัทธนันท์ ถาวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานในพิธี โดยพิธีดังกล่าวจัดเพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ให้วิชาความรู้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยความกตัญญูกตเวทีแด่คุณครูให้แก่เด็กปฐมวัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว