คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม