คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา