ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. วันหยุดอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ “ไทยดี ThaID”

๒. “E-Help” บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ ของกระทรวงการต่างประเทศ

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. มีไว้อุ่นใจรวมเบอร์ฉุกเฉิน “ช่วยเหลือน้ำท่วม”

๔. กรมการขนส่งทางบก เตือนประชาชนระวังเพจมิจฉาชีพ หลอกท้าใบขับขี่ปลอมทางออนไลน์

๕. ๕ วิธี ดูแลบ้าน SAVE ค่าไฟ สบายกระเป๋า

๖. วันดินโลก (World Soil Day) ลดการสูญเสียไนโตรเจนได้อย่างไร

๗. การปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน

๘. ปลอมเฟซบุ๊กคนดัง อ้างยืมเงิน – หวังยอดไลค์ เสี่ยงคุก

๙. กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ ๓ วิถีไทย เพื่อสุขภาพใจที่แข็งแรง

๑๐. ชวนเยาวชนไทย สร้าง ๔ พฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ