วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ และนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านป่าหัดจัดโครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการบริหารจัดการขยะของตำบลปัว โดยจัดให้มีถ่ายถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะ เพื่อให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจต่อไป