ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามข้อร้องเรียน กลิ่นไม่พึงประสงค์จากการต้มน้ำปู ในชุมชนบ้านปรางค์พัฒนา ๒ (บ้านหลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์)

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานนิติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามข้อร้องเรียน กลิ่นไม่พึงประสงค์จากการต้มน้ำปู ในชุมชนบ้านปรางค์พัฒนา ๒ (บ้านหลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์) ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องเรียนมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ