ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับบุคลากรครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการทำความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว รวมทั้งรดน้ำดูแลแปลงผักสวนครัว เพื่อฝึกทักษะให้เด็กนักเรียน มีจิตอาสา ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางพัชรินทร์ นัยทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ