ออกพ่นหมอกควัน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่บ้านสวนดอก

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่บ้านสวนดอก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ