ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. พช. เปิดตัว แอปพลิเคชัน “Click ชุมชน”

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. เตือนภัย ! ผู้สูงอายุระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน ฝากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ

๓. ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล

๔. อย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News (รวมคลิป ๑)

๕. เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ !! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน

๖. ปภ. แนะรับมือ – ลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

๗. PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

๘. ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทั้งจับ ทั้งปรับ

๙. ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.

๑๐. DMS Telemedicine ยาเสพติด : ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ