จิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ป่วยติดบ้าน ในพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ป่วยติดบ้าน รายนายถนอม เทพอาจ ในพื้นที่บ้านแก้มราษฎรพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ