ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลฯ

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ และขอใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ