การรับสมัครและเกณฑ์แข่งขันการประดิษฐ์กระทงเล็ก (กระทงใบตอง)

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก (กระทงใบตอง) ชิงเงินรางวัล ๕ รางวัล มูลค่ารวม ๔,๑๐๐ บาท ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๓๓ หรือ ๐๖ – ๑๒๘๔ – ๖๖๕๙ รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๐ ทีม รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. ประชาชนทั่วไป ทีมละ ๒ คน

๒. มีสัญชาติไทย

๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน

๔. ผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเข้าร่วมแข่งขัน หากภายหลังตรวจพบว่า คุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับรางวัลใด ๆ ในการแข่งขันครั้งนี้

หลักฐานการสมัคร

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

วัสดุที่ใช้ในการประกวด (ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำมาเองทั้งหมด)

๑. ต้นกล้วยตัดเป็นแว่น ความหนา ๑.๕ – ๒ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว

๒. ใบตอง , ใบไม้ , ดอกไม้

๓. อุปกรณ์สำหรับใช้ในการประดิษฐ์กระทง

๔. ธูป , เทียน

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ