ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อสั่งการ และติดตามการดำเนินงาน เตรียมข้อมูลการตั้งคำขอ เป็นหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงชี้แจงการเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ