ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชาย ในเขตบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามการนัดหมาย

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชาย ในเขตบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามการนัดหมาย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ