ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและรวมพลังยับยั้งวัณโรค

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562  เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคุณนภารัตน์ อู่เงิน พยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ เป็นตัวแทนในการติดตามการดำเนินโครงการรวมพลังยับยั้งวัณโรค ชุมชนบ้านป่าลาน ม.5 ต.ปัว ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว  ทั้งนี้มีผู้เข้าเข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน