ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00-16.00 และ16.30-18.00 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน/สารเคมี เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก (ระยะที่ 3) ที่โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ และ (ระยะที่ 2)โรงเรียนบ้านร้อง เพื่อหยุดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย และการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่