กิจกรรมเรียนรู้เชิงประจักษ์ การรณรงค์ สำรวจ ค้นหา และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงประจักษ์ การรณรงค์ สำรวจ ค้นหา และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว