การประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อชี้แจงระบบการบริหารจัดการตลาดสดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเข้าร่วมการประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ