ประชุมคณะทำงานรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว และนางสาวรติชา ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปัว เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว ในการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ