ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ