จัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือ และเก็บรวบรวมขยะ บริเวณคลองสวยน้ำใส

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล จัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือ บริเวณคลองสวยน้ำใส และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะ ทำความสะอาดรอบบริเวณงาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , นายภูดิท อินไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ