ออกตรวจความสงบเรียบร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อำเภอปัว , สมาชิกอส. อำเภอปัว และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๗.๓๒ น. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง , สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรปัว บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ , สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ , คลองสวยน้ำใส และสวนสาธารณะตำบลป่ากลาง (นอกเขตเทศบาล)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ