กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้(26 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนป้องกันการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2562-2564) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยได้จัดให้มีการเดินรณรงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป