การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดธิดากระทงหลงทาง (คืนแรก)

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดธิดากระทงหลงทาง (คืนแรก) ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ โดยมีผลการประกวดดังนี้

          การประกวดหนูน้อยนพมาศ มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน ๑๓ คน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา แสงเนตร (น้องน้อยหน่า) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงพชรมน คีรีสัตยกุล (น้องพราว) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงณปภัส ใหม่น้อย (น้องพลอยขวัญ) และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ เด็กหญิงปุญญาภัทร ไชยลังกา (น้องอันนา)

การประกวดธิดากระทงหลงทาง มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน ๗ คน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวนงนภัส บุญจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวนัทธิ์พิรดา อุตรชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ นางสาวหยาดพิรุณ เคลือนวล และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวดนัย ไชยโย

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ