เทศบาลตำบลปัวรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ในการตรวจประเมินฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน “ต้นกล้าแห่งปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน”ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว “ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต อารมณ์ สังคม กาย จิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว “วิทยาลัยชุมชน คนไตลื้อ เลื่องลือการเกษตร เขตปลอดขยะ ลดละสารเคมี”จากชุมชนบ้านขอน และในขอข้อ “เป็นอยู่อย่างพอเพียง อสม.เข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี ภายใต้ภาคีบวร” จากชุมชนบ้านป่าหัด ภายใต้เกณฑ์การประเมิน “เมืองอยู่ดี คนมีสุข เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เพื่อรับการพิจารณาในการเข้ารอบในชั้นต่อไป ทั้งนี้ในนามเทศบาลตำบลปัว ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกแห่งและชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง (บ้านขอน บ้านป่าหัด) วิทยาลัยการอาชีพปัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และโรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลปัว มา ณ โอกาสนี้ด้วย