ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการและกลั่นกรองแผนงาน โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื้อหา : วันนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่ภายในกอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการและกลั่นกรองแผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายเสน่ห์ ช่างเงิน อนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการที่ขอรับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ